Natječaj - nastavnik/ca fizike i matematike

Kategorija: Natječaji
Kreirano Srijeda, 21 Veljača 2018 07:42

Natječaj

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne Novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13., 152./14., 7/17. ), Gimnazija Franje Petrića Zadar, Obala kneza Trpimira 26 – Zadar, raspisuje

                                                  NATJEČAJ

                za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

 

  1. nastavnik/ca fizike, na određeno i nepuno radno vrijeme od 10 sati u nastavi tjedno, odnosno 18 sati tjedno -  1 izvršitelj/ica
  2. nastavnik/ica matematike, na određeno i nepuno radno vrijeme od 10 sati u nastavi tjedno, odnosno 20 sati tjedno - 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

 Uvjeti prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine 1/96. i 80/99.).

 

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

-          životopis

-          preslik diplome odnosno dokaza o stečenoj stručnoj spremi

-          preslik domovnice odnosno dokaza o državljanstvu

-          preslik uvjerenja o nekažnjavanju u smislu čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)

 Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta,  te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruje.

Kandidat koji se  poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Na natječaj za radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Izrazi koji se u ovom Natječaju koriste u muškom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole (Gimnazija Franje Petrića Zadar, Obala kneza Trpimira 26, 23 000 Zadar) s naznakom „za natječaj“.

 

Natječaj je otvoren od  21.02.2018. do 01.03.2018.   Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

KLASA: 602-05/18-06/01

URBROJ: 2198-1-57-18-104

                                                                                                          Ravnateljica:

Blanka Pedišić, prof.