Natječaj - njemački jezik

Kategorija: Natječaji
Kreirano Srijeda, 24 Veljača 2016 00:00

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne Novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14), Gimnazija Franje Petrića, Obala kneza Trpimira 26 – Zadar, raspisuje

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

  1. nastavnik/ca njemačkog jezika, na određeno i nepuno radno vrijeme od 8 sati u nastavi tjedno, odnosno 15 sati tjedno – (do povratka zaposlenice na rad) 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:
Uvjeti prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine 1/96. i 80/99.).

Uz pismenu prijavu kandidati trebaju priložiti:

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruje.

Na natječaj za radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Rok prijave je 8 dana od dana objave natječaja. Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole (Gimnazija Franje Petrića, Obala kneza Trpimira 26, 23 000 Zadar) s naznakom „za natječaj“.

Natječaj je otvoren od 24.2.2016. do 3.3.2016.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

KLASA: 602-05/16-06/01
URBROJ: 2198-1-57-16-131
Zadar, 23. 2. 2016.

Ravnateljica:
Blanka Pedišić, prof.