Natječaj - glazbena umjetnost, latinski jezik

Kategorija: Natječaji
Kreirano Ponedjeljak, 18 Siječanj 2016 00:00

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne Novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14), Gimnazija Franje Petrića, Obala kneza Trpimira 26 – Zadar, raspisuje

NATJEČAJ
za popunu upražnjenih radnih mjesta

  1. nastavnik/ica glazbene umjetnosti, na neodređeno nepuno radno vrijeme od 13 sati u nastavi tjedno, odnosno 25 sati tjedno – 1 izvršitelj/ica
  2. nastavnik/ca latinskog jezika, na neodređeno nepuno radno vrijeme od 18 sati u nastavi tjedno, 34 sata tjedno – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:
Uvjeti prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine 1/96. i 80/99.).

Uz pismenu prijavu kandidati trebaju priložiti:

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruje.

Na natječaj za radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Rok prijave je 8 dana od dana objave natječaja. Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole (Gimnazija Franje Petrića, Obala kneza Trpimira 26, 23 000 Zadar) s naznakom „za natječaj“.

Natječaj je otvoren od 18.1.2016. do 26.1.2016.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

KLASA: 602-05/16-06/01
URBROJ: 2198-1-57-16-31
Zadar, 15. 1. 2016.

Ravnateljica:
Blanka Pedišić, prof.